Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
H. : Chính trị Quốc gia, 2006
385 tr. ; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 00115-7, PD/VV 03324-9
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:LSD6 00001-1, LSD6 00014-5, LSD6 00017-36, LSD6 00038-42, LSD6 00044-61, LSD6 00063-4, LSD6 00067-75, LSD6 00077-8, LSD6 00080, LSD6 00082, LSD6 00140-9, LSD6 00151-64, LSD6 00166-80, LSD6 00182-94, LSD6 00196-213, LSD6 00215-36, LSD6 00238-49, LSD6 00251-71, LSD6 00275-85, LSD6 00287-97, LSD6 00299-306, LSD6 00308-14, LSD6 00316-38, LSD6 00340-80, LSD6 00383-426, LSD6 00428-55, LSD6 00457-79
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 03680-3, Pm/vv 03685-6
Tổng số bản: 463
Số bản rỗi: 441 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận