Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tiếu, Văn Kinh
Sổ tay hàng hải. Tập 1 : Masters' and deck officers' handbook / Tiếu Văn Kinh
H. : Giao thông vận tải, 2006
1033tr. ; 27cm
Call Number: 623.88 SÔT(1) 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 02891-7, pd/vt 03499, PD/VT 03530-1, PD/VT 03632-3, PD/VT 03788, PD/VT 04140-5
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vt 00934-6
Tổng số bản: 22
Số bản rỗi: 22 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2003530%20-%20So-tay-hang-hai-T1p1.pdf
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2003530%20-%20So-tay-hang-hai-T1p2.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Sổ tay hàng hải. Tập 2 : Masters' and deck officers' handbook / Tiếu Văn Kinh
Điều động tàu / Nguyễn Viết Thành ; Hđ: Lê Thanh Sơn
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận