Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
H.: Chính trị Quốc gia, 2009
264 tr; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VV 00241-6
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:GDVN 00001-4, GDVN 00016-20, GDVN 00022, GDVN 00024-33, GDVN 00035, GDVN 00038-41, GDVN 00043, GDVN 00045-50, GDVN 00052, GDVN 00054, GDVN 00056, GDVN 00058, GDVN 00061, GDVN 00063, GDVN 00065-6, GDVN 00068, GDVN 00070-2, GDVN 00074-83, GDVN 00087, GDVN 00092-4, GDVN 00097, GDVN 00099, GDVN 00102, GDVN 00104-5, GDVN 00108, GDVN 00110, GDVN 00113, GDVN 00115-9, GDVN 00122, GDVN 00124-6, GDVN 00133-4, GDVN 00137, GDVN 00139, GDVN 00141-5, GDVN 00149
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 03849-52
Tổng số bản: 105
Số bản rỗi: 92 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận