Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Trường Giang
Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển tàu chuyến tại công ty TNHH Hoàng Phương / Nguyễn Trường Giang; Nghd.: Nguyễn Thúy Hồng
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013
73 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12337
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc
Đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng khô cho đội tàu Vosco năm 2012 / Nguyễn Thanh Trang; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng
Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc (Northfreight) / Đỗ Thị Thu Hà.; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thuý Hồng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận