Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Wang, Hong Xia
15 days' practice for IELTS: Speaking / Wang Hong Xia
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013
246 tr. ; 26 cm + 01 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01280-1, PNN/CD 01280-1
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07809, PM/VT CD07809
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
15 days' practice for IELTS: Listening / Xia Li Ping, He Ting
15 days' practice for IELTS: Reading / Deng He Gang
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận