Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Deng, He Gang
15 days' practice for IELTS: Reading / Deng He Gang
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
275 p. ; 26 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01278-9
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07808
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
15 days' practice for IELTS: Listening / Xia Li Ping, He Ting
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận