Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đặng, Văn Uy
Cơ sở lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển. Tập 1/ Đặng Văn Uy
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995
314 tr.; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 01218-20
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:CLTDK1 00001-24
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 00231-2
Tổng số bản: 29
Số bản rỗi: 26 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận