Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Doan, Thi Khanh Linh
Evaluation on customer satisfaction of logistics service at T&T HaiPhong trading and service limited company / Doan Thi Khanh Linh, Ngo Khanh Linh, Truong Quoc Dat; Nghd.: Pham Thi Mai Phuong
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
57tr. ; 30cm
Call Number: 338 EVA 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19450
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận