Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lương, Duyên Bình.
Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên]
H. : Giáo dục, 2003
267 tr ; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Bận ]  Sơ đồ
2:VATL1 00637, VATL1 00651, VATL1 00668-9, VATL1 00672, VATL1 00675-6, VATL1 00692, VATL1 00703, VATL1 00723, VATL1 00737, VATL1 00755, VATL1 00762, VATL1 00770, VATL1 00775, VATL1 00777, VATL1 00795, VATL1 00801-2, VATL1 00809, VATL1 00823, VATL1 00833, VATL1 00842, VATL1 00844, VATL1 00860, VATL1 00876-7, VATL1 00882, VATL1 00891, VATL1 00894, VATL1 00909, VATL1 00912, VATL1 00921, VATL1 00928, VATL1 00989, VATL1 00998, VATL1 01014, VATL1 01019, VATL1 01046, VATL1 01048-9, VATL1 01052, VATL1 01080, VATL1 01096, VATL1 01101, VATL1 01110, VATL1 01135, VATL1 01150, VATL1 01168, VATL1 01175, VATL1 01226, VATL1 01228, VATL1 01239, VATL1 01242, VATL1 01258, VATL1 01264, VATL1 01273, VATL1 01276, VATL1 01283, VATL1 01303, VATL1 01315, VATL1 01323, VATL1 01328, VATL1 01351, VATL1 01388, VATL1 01407, VATL1 01410, VATL1 01412, VATL1 01468, VATL1 01475, VATL1 01482-3, VATL1 01489, VATL1 01502, VATL1 01513, VATL1 01515, VATL1 01543, VatlyL1 00016, VatlyL1 00027, VatlyL1 00031, VatlyL1 00049, VatlyL1 00055, VatlyL1 00099, VatlyL1 00102, VatlyL1 00113, VatlyL1 00122, VatlyL1 00142, VatlyL1 00163, VatlyL1 00182-3, VatlyL1 00192, VatlyL1 00210, VatlyL1 00215, VatlyL1 00218, VatlyL1 00226, VatlyL1 00229, VatlyL1 00232, VatlyL1 00243, VatlyL1 00253, VatlyL1 00264, VatlyL1 00280, VatlyL1 00286, VatlyL1 00303, VatlyL1 00321, VatlyL1 00338, VatlyL1 00351, VatlyL1 00358, VatlyL1 00365, VatlyL1 00372, VatlyL1 00374, VatlyL1 00377, VatlyL1 00391, VatlyL1 00399, VatlyL1 00404, VatlyL1 00407, VatlyL1 00419, VatlyL1 00428, VatlyL1 00432, VatlyL1 00438, VatlyL1 00447, VatlyL1 00459, VatlyL1 00477, VatlyL1 00481, VatlyL1 00490, VatlyL1 00497, VatlyL1 00537, VatlyL1 00547, VatlyL1 00556
Tổng số bản: 128
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất  20/03/2006    
Số yêu cầu giữ chỗ  0
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận