Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo
H. : Chính trị quốc gia, 2002
323 tr. ; 20 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:KTCB 00001-58, KTCB 00060-73, KTCB 00075-81, KTCB 00083, KTCB 00128-46, KTCB 00148-230, KTCB 00232-353, KTCB 00355-85, KTCB 00387-712, KTCB 00714-61, KTCB 00763-845, KTCB 00847-988, KTCB 00990, KTCB 01385-445, KTCB 01447-514, KTCB 01516-89
Tổng số bản: 1574
Số bản rỗi: 1499 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận