Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H. : Giáo dục, 1997 . - 388tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01698-Pd/vv 01700, Pd/vv 03078-Pd/vv 03082, PD/VV 03377-PD/VV 03379, PD/VV 03481-PD/VV 03490, TOANB1 01762-TOANB1 02220, TOANBT1 00001-TOANBT1 00906, TOANBT1 00908-TOANBT1 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 2 Bài tập toán cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H. : Giáo dục, 2000 . - 256tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03510, TOANB2 01855, TOANB2 01857, TOANB2 01864, TOANB2 01900, TOANB2 01927, TOANB2 01962, TOANB2 01969, TOANB2 01996, TOANB2 02025, TOANB2 02034, TOANB2 02063, TOANB2 02125, TOANB2 02150, TOANB2 02151, TOANB2 02172, TOANB2 02181, TOANB2 02197-TOANB2 02199, TOANB2 02237, TOANB2 02258, TOANB2 02259, TOANB2 02293, TOANB2 02297, TOANB2 02305, TOANB2 02312, TOANB2 02316, TOANB2 02327, TOANBT2 00025, TOANBT2 00061, TOANBT2 00098, TOANBT2 00134, TOANBT2 00163, TOANBT2 00184, TOANBT2 00208, TOANBT2 00228, TOANBT2 00244, TOANBT2 00247, TOANBT2 00266, TOANBT2 00279, TOANBT2 00300, TOANBT2 00304, TOANBT2 00313, TOANBT2 00338, TOANBT2 00342, TOANBT2 00369, TOANBT2 00370, TOANBT2 00395, TOANBT2 00406, TOANBT2 00413, TOANBT2 00415, TOANBT2 00437, TOANBT2 00502, TOANBT2 00517, TOANBT2 00525, TOANBT2 00530, TOANBT2 00540, TOANBT2 00564, TOANBT2 00572, TOANBT2 00573, TOANBT2 00576, TOANBT2 00579, TOANBT2 00580, TOANBT2 00601, TOANBT2 00610, TOANBT2 00620, TOANBT2 00636, TOANBT2 00647, TOANBT2 00653, TOANBT2 00663, TOANBT2 00665, TOANBT2 00671, TOANBT2 00673, TOANBT2 00682, TOANBT2 00683, TOANBT2 00692-TOANBT2 00694, TOANBT2 00699, TOANBT2 00709, TOANBT2 00722, TOANBT2 00737, TOANBT2 00753, TOANBT2 00759, TOANBT2 00774, TOANBT2 00780, TOANBT2 00790, TOANBT2 00802, TOANBT2 00830, TOANBT2 00875, TOANBT2 00923, TOANBT2 00925, TOANBT2 00929, TOANBT2 00944, TOANBT2 00962, TOANBT2 00980, TOANBT2 01036, TOANBT2 01056, TOANBT2 01083, TOANBT2 01095, TOANBT2 01133, TOANBT2 01153, TOANBT2 01165, TOANBT2 01172, TOANBT2 01175, TOANBT2 01183, TOANBT2 01193, TOANBT2 01218, TOANBT2 01258, TOANBT2 01275, TOANBT2 01285, TOANBT2 01316, TOANBT2 01317, TOANBT2 01337, TOANBT2 01341, TOANBT2 01350, TOANBT2 01371, TOANBT2 01376, TOANBT2 01379, TOANBT2 01386, TOANBT2 01389, TOANBT2 01392, TOANBT2 01401, TOANBT2 01407, TOANBT2 01415, TOANBT2 01416, TOANBT2 01422, TOANBT2 01463, TOANBT2 01468, TOANBT2 01491, TOANBT2 01520, TOANBT2 01535, TOANBT2 01634, TOANBT2 01645, TOANBT2 01660, TOANBT2 01663, TOANBT2 01665, TOANBT2 01666, TOANBT2 01681, TOANBT2 01686, TOANBT2 01715, TOANBT2 01722, TOANBT2 01730, TOANBT2 01758, TOANBT2 01772, TOANBT2 01773, TOANBT2 01782, TOANBT2 01795, TOANBT2 01801, TOANBT2 01809, TOANBT2 01811, TOANBT2 01815, TOANBT2 01845
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H. : Giáo dục, 1999 . - 500tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: TOANB3 00937, TOANB3 00940, TOANB3 00953, TOANB3 00972, TOANB3 00978, TOANB3 00980, TOANB3 00982, TOANB3 00987, TOANB3 00992, TOANB3 01024, TOANB3 01026, TOANB3 01031, TOANB3 01035, TOANB3 01088, TOANB3 01095, TOANB3 01131, TOANB3 01133, TOANB3 01160, TOANB3 01198, TOANB3 01201, TOANB3 01202, TOANB3 01250, TOANB3 01262, TOANB3 01289, TOANB3 01292, TOANB3 01301, TOANB3 01303, TOANB3 01309, TOANB3 01328, TOANB3 01365, TOANB3 01376, TOANB3 01401, TOANB3 01429, TOANB3 01446, TOANB3 01472, TOANB3 01474, TOANB3 01482, TOANB3 01489, TOANB3 01495, TOANB3 01501, TOANB3 01503, TOANB3 01507, TOANB3 01516, TOANB3 01517, TOANB3 01527, TOANB3 01538, TOANB3 01556, TOANB3 01566, TOANB3 01569, TOANB3 01571, TOANB3 01580, TOANB3 01581, TOANB3 01588, TOANB3 01634, TOANB3 01641, TOANB3 01644, TOANB3 01670, TOANB3 01689, TOANBT3 00007, TOANBT3 00015, TOANBT3 00017, TOANBT3 00027, TOANBT3 00063, TOANBT3 00076, TOANBT3 00085, TOANBT3 00088, TOANBT3 00090, TOANBT3 00121, TOANBT3 00131, TOANBT3 00157, TOANBT3 00159, TOANBT3 00179, TOANBT3 00182, TOANBT3 00192, TOANBT3 00207, TOANBT3 00210, TOANBT3 00227, TOANBT3 00229, TOANBT3 00241, TOANBT3 00245, TOANBT3 00258, TOANBT3 00263, TOANBT3 00285, TOANBT3 00330, TOANBT3 00338, TOANBT3 00379, TOANBT3 00394, TOANBT3 00400, TOANBT3 00405, TOANBT3 00407, TOANBT3 00418, TOANBT3 00437, TOANBT3 00446, TOANBT3 00449, TOANBT3 00498, TOANBT3 00508, TOANBT3 00522, TOANBT3 00531, TOANBT3 00534, TOANBT3 00548, TOANBT3 00554, TOANBT3 00562, TOANBT3 00567, TOANBT3 00579, TOANBT3 00627, TOANBT3 00628, TOANBT3 00637, TOANBT3 00649, TOANBT3 00660, TOANBT3 00687, TOANBT3 00688, TOANBT3 00690, TOANBT3 00716, TOANBT3 00724, TOANBT3 00726, TOANBT3 00749, TOANBT3 00771, TOANBT3 00814, TOANBT3 00849, TOANBT3 00859, TOANBT3 00880, TOANBT3 00882, TOANBT3 00883, TOANBT3 00889, TOANBT3 00908, TOANBT3 00915, TOANBT3 00925, TOANBT3 00927
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Introductory mathematics for engineers / A.D. Myskis . - M. : Mir, 1972 . - 814p. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00103, Pm/Lv 00104
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 5 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán cao cấp. T. 1 / Nguyễn Chí Bảo, Lê Ngọc Lăng . - H. : Giáo dục, 1997 . - 384tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01701-Pd/vv 01703, PD/VV 03382
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 6 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 môn toán cao cấp. T. 2 / Nguyễn Chí Bảo, Lê Ngọc Lăng . - H. : Giáo dục, 1997 . - 387tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01707-Pd/vv 01709, PD/VV 03541-PD/VV 03550
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 7 Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H. : Giáo dục, 1998 . - 400tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01695-Pd/vv 01697, Pd/vv 03063-Pd/vv 03067, PD/VV 03380, PD/VV 03381, PD/VV 03471-PD/VV 03480, TOANL1 01641, TOANL1 01643-TOANL1 01693, TOANL1 01695-TOANL1 01885, TOANL1 01887-TOANL1 01891, TOANL1 01893, TOANL1 01895, TOANL1 01897-TOANL1 01901, TOANL1 01903-TOANL1 01905, TOANL1 01907-TOANL1 01979, TOANL1 01981-TOANL1 02071, TOANL1 02073-TOANL1 02226, TOANL1 02228-TOANL1 02372, TOANLT1 00001-TOANLT1 00003, TOANLT1 00005-TOANLT1 00008, TOANLT1 00010-TOANLT1 00018, TOANLT1 00020-TOANLT1 00031, TOANLT1 00033-TOANLT1 00046, TOANLT1 00048, TOANLT1 00049, TOANLT1 00051-TOANLT1 00055, TOANLT1 00057, TOANLT1 00058, TOANLT1 00060-TOANLT1 00067, TOANLT1 00069, TOANLT1 00070, TOANLT1 00073-TOANLT1 00082, TOANLT1 00084, TOANLT1 00086-TOANLT1 00090, TOANLT1 00092-TOANLT1 00095, TOANLT1 00097-TOANLT1 00108, TOANLT1 00110, TOANLT1 00112-TOANLT1 00117, TOANLT1 00119-TOANLT1 00127, TOANLT1 00129-TOANLT1 00134, TOANLT1 00136-TOANLT1 00145, TOANLT1 00147, TOANLT1 00149-TOANLT1 00153, TOANLT1 00155-TOANLT1 00160, TOANLT1 00162-TOANLT1 00165, TOANLT1 00167-TOANLT1 00207, TOANLT1 00210-TOANLT1 00232, TOANLT1 00234-TOANLT1 00283, TOANLT1 00285-TOANLT1 00287, TOANLT1 00289-TOANLT1 00293, TOANLT1 00295-TOANLT1 00328, TOANLT1 00330-TOANLT1 00333, TOANLT1 00335-TOANLT1 00359, TOANLT1 00362-TOANLT1 00366, TOANLT1 00368-TOANLT1 00396, TOANLT1 00398-TOANLT1 00401, TOANLT1 00404, TOANLT1 00406-TOANLT1 00411, TOANLT1 00413, TOANLT1 00415-TOANLT1 00419, TOANLT1 00421-TOANLT1 00431, TOANLT1 00433, TOANLT1 00435-TOANLT1 00457, TOANLT1 00459-TOANLT1 00466, TOANLT1 00468-TOANLT1 00477, TOANLT1 00480-TOANLT1 00482, TOANLT1 00485-TOANLT1 00487, TOANLT1 00489-TOANLT1 00495, TOANLT1 00498-TOANLT1 00509, TOANLT1 00511-TOANLT1 00524, TOANLT1 00526-TOANLT1 00528, TOANLT1 00530-TOANLT1 00545, TOANLT1 00547-TOANLT1 00564, TOANLT1 00566, TOANLT1 00568-TOANLT1 00579, TOANLT1 00581-TOANLT1 00587, TOANLT1 00589-TOANLT1 00591, TOANLT1 00593-TOANLT1 00598, TOANLT1 00601-TOANLT1 00646, TOANLT1 00648-TOANLT1 00664, TOANLT1 00666-TOANLT1 00669, TOANLT1 00671-TOANLT1 00692, TOANLT1 00694-TOANLT1 00727, TOANLT1 00729-TOANLT1 00744, TOANLT1 00746-TOANLT1 00748, TOANLT1 00750, TOANLT1 00751, TOANLT1 00753-TOANLT1 00759, TOANLT1 00761-TOANLT1 00798, TOANLT1 00800-TOANLT1 00810, TOANLT1 00812, TOANLT1 00813, TOANLT1 00815-TOANLT1 00821, TOANLT1 00824-TOANLT1 00847, TOANLT1 00849-TOANLT1 00857, TOANLT1 00860-TOANLT1 00880, TOANLT1 00882-TOANLT1 00886, TOANLT1 00888, TOANLT1 00889, TOANLT1 00892, TOANLT1 00893, TOANLT1 00897, TOANLT1 00900-TOANLT1 00909, TOANLT1 00911-TOANLT1 00916, TOANLT1 00918-TOANLT1 00925, TOANLT1 00927-TOANLT1 00932, TOANLT1 00934-TOANLT1 00950, TOANLT1 00953-TOANLT1 00963, TOANLT1 00965-TOANLT1 00971, TOANLT1 00973, TOANLT1 00975-TOANLT1 00988, TOANLT1 00991-TOANLT1 00996, TOANLT1 00998, TOANLT1 01000-TOANLT1 01009, TOANLT1 01011-TOANLT1 01015, TOANLT1 01017-TOANLT1 01026, TOANLT1 01028-TOANLT1 01031, TOANLT1 01033-TOANLT1 01043, TOANLT1 01045, TOANLT1 01046, TOANLT1 01048-TOANLT1 01054, TOANLT1 01056, TOANLT1 01059-TOANLT1 01066, TOANLT1 01068-TOANLT1 01107, TOANLT1 01110-TOANLT1 01134, TOANLT1 01136-TOANLT1 01148, TOANLT1 01150-TOANLT1 01160, TOANLT1 01162, TOANLT1 01165, TOANLT1 01166, TOANLT1 01168, TOANLT1 01169, TOANLT1 01171-TOANLT1 01177, TOANLT1 01179-TOANLT1 01181, TOANLT1 01183, TOANLT1 01186-TOANLT1 01189, TOANLT1 01191-TOANLT1 01203, TOANLT1 01205-TOANLT1 01213, TOANLT1 01215, TOANLT1 01216, TOANLT1 01218-TOANLT1 01221, TOANLT1 01223-TOANLT1 01228, TOANLT1 01230, TOANLT1 01232-TOANLT1 01235, TOANLT1 01237-TOANLT1 01242, TOANLT1 01244-TOANLT1 01262, TOANLT1 01264-TOANLT1 01266, TOANLT1 01268-TOANLT1 01276, TOANLT1 01278-TOANLT1 01300, TOANLT1 01302-TOANLT1 01312, TOANLT1 01314-TOANLT1 01323, TOANLT1 01325-TOANLT1 01331, TOANLT1 01333-TOANLT1 01353, TOANLT1 01355, TOANLT1 01356, TOANLT1 01358-TOANLT1 01361, TOANLT1 01363, TOANLT1 01364, TOANLT1 01366-TOANLT1 01372, TOANLT1 01374-TOANLT1 01386, TOANLT1 01388-TOANLT1 01391, TOANLT1 01393, TOANLT1 01395-TOANLT1 01400, TOANLT1 01402-TOANLT1 01409, TOANLT1 01411-TOANLT1 01425, TOANLT1 01428, TOANLT1 01429, TOANLT1 01433-TOANLT1 01440, TOANLT1 01442-TOANLT1 01445, TOANLT1 01447-TOANLT1 01452, TOANLT1 01454-TOANLT1 01461, TOANLT1 01463-TOANLT1 01470, TOANLT1 01472, TOANLT1 01474, TOANLT1 01475, TOANLT1 01477, TOANLT1 01478, TOANLT1 01480-TOANLT1 01482, TOANLT1 01488-TOANLT1 01490, TOANLT1 01493, TOANLT1 01495-TOANLT1 01504, TOANLT1 01507, TOANLT1 01508, TOANLT1 01510, TOANLT1 01512-TOANLT1 01519, TOANLT1 01521, TOANLT1 01524-TOANLT1 01532, TOANLT1 01534-TOANLT1 01544, TOANLT1 01546-TOANLT1 01548, TOANLT1 01550-TOANLT1 01552, TOANLT1 01555-TOANLT1 01560, TOANLT1 01562-TOANLT1 01573, TOANLT1 01575-TOANLT1 01586, TOANLT1 01588-TOANLT1 01608, TOANLT1 01610-TOANLT1 01640
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 8 Toán học cao cấp. T. 2 / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H. : Giáo dục, 1998 . - 343tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01704-Pd/vv 01706
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 9 Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H. : Giáo dục, 1998 . - 255tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01710-Pd/vv 01712, Pd/vv 03073-Pd/vv 03077, PD/VV 03372-PD/VV 03374, PD/VV 03511-PD/VV 03520, TOANL3 00601-TOANL3 00721, TOANL3 00723-TOANL3 00888, TOANL3 00890-TOANL3 00896, TOANL3 00898-TOANL3 01902, TOANL3 01904-TOANL3 02197, TOANLT3 00001-TOANLT3 00300, TOANLT3 00302-TOANLT3 00600, TOANLT3 01247
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :