Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo
H. : Chính trị Quốc gia, 2009
491tr. ; 20cm
Call Number: 335.41 NHƯ 2009
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VV 03349-50
2:PD/VV 00258-62, PD/VV 03356-61
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:GCNM 00001-5, GCNM 00017-20, GCNM 00022-4, GCNM 00037-9, GCNM 00043, GCNM 00045-8, GCNM 00069, GCNM 00073, GCNM 00076, GCNM 00084, GCNM 00089, GCNM 00095, GCNM 00098, GCNM 00103, GCNM 00105, GCNM 00110, GCNM 00116, GCNM 00120-1, GCNM 00129, GCNM 00146-7, GCNM 00152, GCNM 00159, GCNM 00166, GCNM 00178-9, GCNM 00182-3, GCNM 00186-7
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VV 03673, PM/VV 03883-7
Tổng số bản: 74
Số bản rỗi: 38 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận