Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Long man new real TOEIC : Full actual tests : LC+RC / Real TOEIC team ch.b. ; Lê Huy Lâm dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015
287 tr. ; 26 cm + 01 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01596-7, PNN/CD 01596-7
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07700, PM/VT CD07700
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo
Tomato TOEIC : Actual tests / Lee Boyeong, Kim Jiyeon
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận