Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Enterprise reform in China ownership, transition and performance
Tác giả: Gary H. Jefferson
Inderjit Singh
Từ khóa/ Chủ đề: Kinh tế Trung Quốc
Ngành công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Tóm tắt: Ownership change in Chinese industry, structure, othority and incentives in Chinese indestry. Innovation and reform in China's industrial enterprises
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 298 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: