Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA
Tác giả: Mary Jackson, Mike Staunton
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: When asked why they tackled Mount Everest, climbers typically reply “Because it was there”. Our motivation for writing Advanced Modelling in Finance is for exactly the opposite reason. There were then, and still are now, almost no books that give due prominence to and explanation of the use of VBA functions within Excel. There is an almost similar lack of books that capture the true vibrant spirit of numerical methods in finance. It is no longer true that spreadsheets such as Excel are inadequat
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 263 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: