Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel Add-in Development in C/C++: Applications in Finance
Tác giả: Steven Dalton
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Lập trình C++
Tóm tắt: This book is for anyone who wants to do any application development in Excel. Even for an old hand at Excel development, a brief skim through reveals valuable nuggets of information...Excel Add-in Development in C/C++: Applications in Finance is a must-buy book for any serious Excel developer. Excel is the industry standard for financial modelling, providing a number of ways for users to extend the functionality of their own add-ins, including VB. C/C++.
Nhà xuất bản: John Wiley &Sons
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 403 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: