Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel for Chemists: A Comprehensive Guide
Tác giả: E. Joseph Billo
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Hóa học
Tóm tắt: Extensive changes were made in the Excel 2007 user interface. Excel's.familiar drop-down menus with their familiar commands were replaced by the.Ribbon. (The Excel 2010 Ribbon is virtually unchanged from the Excel 2007.version.) If you're a long-time Excel user, you'll probably find the ribbon.interface confusing and infuriating, although some people profess to like it..At the end of this chapter I suggest several ways to make the change to Excel.2007 or 2010 easier for Excel 2003 users.
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 732 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: