Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel 2010 made simple
Tác giả: Abbott Katz
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2010
Tóm tắt: Get the most out of Excel 2010 with Excel 2010 Made Simple- learn the key features, understand what's new, and utilize dozens of time-saving tips and tricks to get your job done. Over 500 screen visuals and clear-cut instructions guide you through the features of Excel 2010, from formulas and charts to navigating around a worksheet and understanding Visual Basic for Applications VBA and macros.
Nhà xuất bản: Apress
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 357 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: