Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel Programming with VBA Starter
Tác giả: Robert Martin
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Extend and enhance your Excel spreadsheets using the power of Macros and VBA programming Get to grips with the VBA language to create professional spreadsheets. Follow practical examples to common problems that you will find yourself using time and time again.
Nhà xuất bản: Packt
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 48 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: