Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Head First Excel
Tác giả: Micheal Milton
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Advance Praise for Head First Excel “Head First Excel is awesome! Like other Head First books, it’s a very approachable mix of knowledge, business situations, and humor. Not only do you learn all you need to know about Excel, but you also get to learn some real business lingo and smarts as well. Need to create formulas? Need to make reports, charts, or pivot tables? This is the book for you. Head First Excel gives you the goods and will help you excel at Excel!”
Nhà xuất bản: O'reilly Media
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 402 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: