Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Microsoft Excel and Access Integration with Office 2007
Tác giả: Micheal Alexander, Georffrey Clark
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office 2007
Microsoft Excel 2007
Tóm tắt: Since Office 2000, Microsoft has marketed the Office suite as a set of interoperable.applications that easily enable integration of multiple processes. For most.users, however, Office is still a suite of individual applications. Excel is used.for spreadsheet analysis and reporting whereas Access is used for database.functions—and that’s it.
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 375 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: