Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Access 2007 VBA Programming for Dummies
Tác giả: Joseph C. Stockman, Alan Simpson
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Access 2007
Tóm tắt: If you’ve been using Access for a while, you’re probably aware of its power and potential and itching to take advantage of both. Access 2007 VBA Programming For Dummies takes you beyond forms and reports and shows you how to use VBA to create killer Access databases and applications.
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 386 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: