Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups
Tác giả: Tom Y. Sawyer
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups Copyright © 2009 by Tom Y. Sawyer All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-1898-2 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-1899-9 Printed and bound in the Uni
Nhà xuất bản: Apress
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 280 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: