Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Simply excel 2010
Tác giả: Paul McFedries
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2010
Tóm tắt: Before you can perform tasks such as adding data and building formulas, you must first start Excel. This brings the Excel window onto the Windows desktop and you can then begin using the program. This task and the rest of the book assume that you have already installed Excel 2010 on your computer. When you have finished your work with Excel, you should shut down the program. This reduces clutter on the desktop and in the taskbar, and it also conserves memory and other system resources.
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 213 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: