Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel generator handbook
Tác giả: LL.J. Mahon
Từ khóa/ Chủ đề: Dự án giáo dục Đại học
Diezel
Máy phát điện
Máy phát diezel
Tóm tắt: Reciprocating internal combustion engis power sating and pertormance, Ac genesators - genesal. Ac generators-performance characteristics. Load considerations. Engine governing. Automatic voltage regulation, paralled operation of generating sets
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 644 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: