Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to marine engineering
Tác giả: D.A. Taylor
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo trì
Máy tàu biển
Sửa chữa
Vận hành
Tóm tắt: The aim of this book is to simply explain the operation of all the ship's machinery to an engineer cadet or junior engineer who is embarking on o carreer at sea. The emphasics is always upon correct, safe operating procedures and practices at all times
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1985
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 379 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: