Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Theory of machines and mechanisms
Tác giả: John J. Uicker
Joseph E. Shigley
Gordon R. Pennock
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ cấu máy
Động lực học
Nguyên lý máy
Tóm tắt: An introduction that deal mosthy with theory with nomenclature, with notation and with methods of analysis, to show engineering applications involving the selection, the design..., then adds the dynamic of machines
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 733 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: