Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco
Tác giả: Lê Văn Quyên
Từ khóa/ Chủ đề: Chuỗi cung ứng
Dịch vụ vận tải
Logistics
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: