Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng thuyền viên của công ty cổ phần hàng hải Liên Minh (ALIIANCE JSC)
Tác giả: Hoa Thị Ngọc Hiệp
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty Liên Minh
Cung ứng thuyền viên
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 93 tr.
Nơi bảo vệ: Trường Đại học Hàng hải Việt nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: