Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks
Tác giả: Vinko Jovic
Từ khóa/ Chủ đề: Thuỷ lực
Khoa máy tàu biển
Thủy động lực học
Động lực học
Tóm tắt: Hydraulic networks. Modelling of incompressible fluid flow. Natural boundary condition objects. Water hammer - classic theory. Equations of non - steady flow in pipes. Pumping units. Open channel flow. Numercal modelling in karst. Hydraulic vibrations in networks.
Nhà xuất bản: Wiley
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 527tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: