Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW Convention and Code
Tác giả: Bùi Thiên Thu, Nguyễn Viết Thành, Tiếu Văn Kinh
Từ khóa/ Chủ đề: Công ước
Công ước Quốc tế
Hàng hải
Thuyền viên
Tóm tắt: STCW: Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, Chứng nhận và Trực ca cho Thuyền viên, 1978. Bao gồm sửa đổi Manila 2010 về Công ước STCW và Bộ luật STCW
Nhà xuất bản: NXB. Hàng hải
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 746 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.89
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/09/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: