Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 04523-4 - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
Tác giả: Nguyễn Văn Định chủ biên
Từ khóa/ Chủ đề: Quản trị
Kinh doanh
Bảo hiểm
Giáo trình
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quản trị kinh doanh bảo hiểm, thị trường và doanh nghiệp bảo hiểm, quản trị sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm, quản trị khách hàng, tài chính và nguồn nhân lực trong doanh nghiệp...
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 471 tr.
DEMO TRUONG TIN: 368
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: