Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 05717-21 - Khai thác động cơ diesel tàu thủy
Tác giả: Lương Công Nhớ, Đặng Văn Tuấn
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ diesel
Khai thác
Tàu thủy
Khoa Máy tàu biển
Tóm tắt: Trình bày sức cản lực thủy. Đặc tính và chế độ công tắc của động cơ. Ảnh hưởng đến chế độ khai thác. Chế độ khai thác ổn định. Chế độ không ổn định và sự cố.
Nhà xuất bản: Nxb Hàng hải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 127tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: