CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26245    Tổng số xếp giá: 152029
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 230

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của các bước cánh đến đặc tính lực đẩy của chân vịt bằng ...
2 Biện pháp nâng cao vai trò của nhà nươc trong phát triển kinh tế biển ở Hải Ph...
3 Common writing errors of Non-major freshmen in Vietnam maritime university = ...
4 An evaluation on the effectiveness of the textbook "American english file" for...
5 A study of the impacts of using movie dubbing in teaching speaking for Vietnam...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (51)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (44)
3 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (42)
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (37)
5 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và ... (34)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 8/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện