CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 31567    Tổng số xếp giá: 165438
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 259

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Survey of accounting : Making sense of business / Katherene P. Terrell, Robe...
2 Business : Its legal, ethical, and global environment / Marianne Moody Jenni...
3 Security management : An introduction / P.J. Ortmeier
4 Digital business : Concepts and strategy / Eloise Coupey
5 Tài liệu học tập cơ sở thiết kế máy / Bộ môn Kỹ thuật cơ khí. Viện Cơ khí

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (13)
2 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (10)
3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (9)
4 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (9)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (8)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 11/  2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện