CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 23438    Tổng số xếp giá: 137163
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 224

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Giáo trình tự học lập trình C# / Phan Hoàng, Anh Quang bs.
2 Automotive control systems: For enginer, driveline, and vehicle : With 345 fi...
3 A handbook of practical shipbuilding: with a glossary of terms : 156 illustra...
4 Ứng dụng CFD trong khoa học Hàng hải : Sách chuyên khảo / Phạm Kỳ Quang: chủ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (1761)
2 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (35)
3 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (34)
4 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (25)
5 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (24)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 10/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện