CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 35007    Tổng số xếp giá: 141269
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 272

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 English listerning comprehension difficulties of VMU English Major students / ..
2 Oxford A-Z of grammar and punctuation / John Seely
3 Xây dựng hệ thống quản lý vị trí hàng hóa tại kho CFS Tân Cảng 128 - Hải Phòng...
4 Marketing reading : Consumer behavior and the buying process / John T. Gourv...
5 English for telecommunication / Lê Thị Hiền Thảo

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (37)
2 Bài tập vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, ... (13)
3 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (12)
4 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (11)
5 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (11)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 11/  2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện