CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 33013    Tổng số xếp giá: 167609
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 270

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Networking all - in - one for dummies : A Wiley brand / Doug Lowe
2 MCSA Windows server 2016 complete study guide : Exam 70-740, exam 70-741, exa...
3 Econometric analysis / William H. Greene
4 Transportation : A global supply chain perspective / Robert A. Novack, Brian...
5 Research in transportation economics. Vol. 21, Maritime transport : The Gree...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
2 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (15)
3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (15)
4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (13)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (13)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 4/  2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện