CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 44210    Tổng số xếp giá: 148238
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye
2 The standard for project management and a guide to the project management body...
3 Lập kế hoạch tổ chức đội tàu hàng khô chở chuyến tại công ty Vận tải biển Việt...
4 Microsoft Project 2016 : Step by step / Carl Chatfield, Timothy Johnson
5 Control system advanced methods / edited by William S. Levine.

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Lessons for IELTS: advanced writing (8)
2 Lessons for IELTS: Writing / New Oriental Education & Technology Group IELTS ... (8)
3 Lessons for IELTS: Speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS... (8)
4 Lessons for IELTS: Advanced speaking / New Oriental Education & Technology Gr... (8)
5 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách ... (6)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện