CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26890    Tổng số xếp giá: 152443
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 231

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Evaluation of road transport operations and management at Hai Phong transport,...
2 Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam ...
3 Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam / Lê, Hùng Anh chủ biên, Nguy...
4 Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / Nguyễn N...
5 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 66, 2007 / Đảng Cộng sản Việt Nam ; Hoàng Phong...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (43)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (26)
3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (25)
4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (25)
5 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (23)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 10/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện