CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28996    Tổng số xếp giá: 156954
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 254

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Global perspectives and research. Cambridge International AS and A Level, Co...
2 Emergency switchboard
3 Mô hình hóa thiết bị điện / Trần Anh Dũng, Đào Minh Quân; Nguyễn Thanh Vân h....

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (17)
2 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (16)
3 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (15)
4 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (11)
5 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ (11)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 11/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện