Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982
Từ khóa/ Chủ đề: Công ước
Luật biển
Ngôn ngữ: Vie
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: