Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian
Tác giả: Richard D. Wolff, Stepthen A. Resnick
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Học thuyết kinh tế
Contending economic
Học thuyết Keynesian
Học thuyết Marxian
Học thuyết tân cổ
Tóm tắt: Three different theories. Neoclassical Theory. Keynesian theory. Marxian theory. Late neoclassical theory. Oscillations is capitalism and among economic theories. The importance of theoretical differences.
Nhà xuất bản: The MIT
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 406p.
DEMO TRUONG TIN: 330
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: