Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế của huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
Tác giả: Đặng Bá Cường
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Huyện Kiến Thụy
Quy hoạch phát triển
Xây dựng nông thôn mới
Người biên mục: Mai Hong nhung
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 124 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: