Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn tại thành phố Hải Phòng
Tác giả: Đào Trọng Trung
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Quản lý
Tài chính
Tài chính công đoàn
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 77 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam,
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: