Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis
Tác giả: Hamid A.Toliyat
Từ khóa/ Chủ đề: Máy điện
Tóm tắt: aIntroduction. Faults in induction and synchronous motors. Modeling of electric machines using winding and modified winding function approaches. Modeling of electric machines using magnetic equivalent circuit menthod. Analysis of faults induction motors using finite element method.
Nhà xuất bản: Boca Raton
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 259tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: