Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
Tác giả: Aleksei Tepljakov
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Máy tàu thủy
Động lực học
Động lực học tàu thủy
Tóm tắt: Introduction. Preliminaries. Identification of fraction order models. Fractional order PID controller design.
Nhà xuất bản: Springer
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2017
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 173p.
DEMO TRUONG TIN: 531
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: