Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials
Tác giả: Tran Paul
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật ô tô
Vật liệu
Tóm tắt: Surface modifications. Assembly modifications. The order of fillets. Creating a flat spring assembly. Part modifications. Replacing external references
Nhà xuất bản: SDC publications
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 232p.
DEMO TRUONG TIN: 629.2
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: