Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Giáo trình Lý thuyết đàn hồi
Tác giả: Trương Tích Thiện
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ khí
Lý thuyết đàn hồi
Giáo trình
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 161 tr.
DEMO TRUONG TIN: 531
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/08/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: