Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control
Tác giả: Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Điện tử
Hệ thống điện
Phát điện
Tóm tắt: Introduction. Industrial organization, managerial economics, and finance. Economic dispatch of thermal units and methods of solution. Unit commitment.
Nhà xuất bản: Wiley
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 232p.
DEMO TRUONG TIN: 621.31
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: