Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid
Tác giả: Siddhartha Kumar Khaitan, James D. McCalley, Chen - Ching Liu editors
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Điện tử
Lưới điện
Mạng điện thông minh
Tóm tắt: Modeling and simulation of network aspects for distributed. Smart buildings in the smart grid : Contract - based design of an intergrated energy management system.
Nhà xuất bản: Springer
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 383p.
DEMO TRUONG TIN: 621.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: