Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hạnh
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty vận tải biển Việt Nam
Dịch vụ vận tải container
Đội tàu container
Vận tải container
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 68 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: