Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Property rights in social and ecological context: case studies and design applications
Tác giả: Susan Hanna
Mohan Munasighe
Từ khóa/ Chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên
Quyền sở hữu
Tóm tắt: Distributed governance on the north western hawaiian islands lobster fishery. Designing incentives to conserve india's biodiversity. Parametric management of fisheries: an ecosystem - social approach
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 206 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: