Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Pollution prevention: funamentals and practice
Tác giả: Paul L. Bishop
Từ khóa/ Chủ đề: Chất thải công nghiệp
Phòng chống ô nhiễm
Vệ sinh công nghiệp
Tóm tắt: Properties and fates of environmental contaminants. Industrial activity and the environment. Environmental regulations. Life-cycle assesment. Pullution prevention economics. Pollution prevention planning. Design for the environment. Water, energy and reagent conseration. Residuals management. Fugitive emission
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 699 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: