Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03414 - Introduction to naval architecture
Tác giả: Eric C. Tupper
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Kiến trúc hàng hải
Kỹ thuật tàu thủy
Tóm tắt: Introduction. Definition and regulation. Ship form calculations. Flotation. Stability .Launching, docking and grounding .Resistance .Propulsion . The ship environments .Seakeeping . Vibration, noise and shock . Manoeuvring .Structures .Ship design .Ship types
Nhà xuất bản: Elsevier
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 476p.
DEMO TRUONG TIN: 623.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: