Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ship stability for masters and mates
Tác giả: D.R. Derrett
Từ khóa/ Chủ đề: Ổn định tàu thuỷ
Đóng tàu
Tính ổn định
Tóm tắt: Forces and moments. Centroids and the centre of gravity. Density and specific gravity. Law of flotation. Effect of density on draft and displacement. Transverse statical stability. TBC and displacement curves. Form coefficients. Simpson's rules for areas and centroids. Final KG. Calculating KB, BM and metacentric diagrams. List. Momments of statical stability. Stability and hydrostatic curves. Increase in draft due to list. Water pressure. Combined list and trim. Bilging and and permeability.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 455 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: