Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Theory and experiment heading for new physics
Tác giả: Antonino Zichichi
Từ khóa/ Chủ đề: Vật lý học
Lý thuyết
Thí nghiệm
Thực hành
Tóm tắt: These discoveries forded physics in the last century into a quest for the increasingly small: hot issuer, experimental highlight, special sessions for new talents
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 688 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: